PEF – Uznávání zápočtů nebo zkoušek, dodatečný zápis na předmět nebo změna volby předmětu KIT – LS 2022/23

Zprávy

Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF! Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.

  Žádosti o uznání předmětu Zápočty a zkoušky jsou uznávány v průběhu prvních dvou týdnů semestru. Předměty již jednou uznané a dále pak předměty, za které již student získal akademický titul, či jde o předměty z dalšího aktivního/přerušeného studia, které ještě student může úspěšně uzavřít, se neuznávají. Předměty absolvované v rámci bakalářského stupně studia nelze uznat v magisterském studiu. Je preferováno podání žádosti prostřednictvím kontaktního centra v UIS (dále jen KC).   Uzavřené předměty, které student vystudoval v rámci ČZU, a u kterých datum zkoušky/zápočtu nejsou starší 5ti let, jsou uznávány na základě elektronické žádosti v KC UIS. Výjimku tvoří zápočty z BP/DP, které je nutné získat v novém studiu a také zápočet z Úvodu do studia, který je starší jednoho roku či pochází z jiné fakulty. Student pouze vypíše v žádosti předměty, o jejichž uznání žádá, další dokladovat nemusí.   Uzavřené předměty, které student získal mimo ČZU, a u kterých datum zkoušky/zápočtu nejsou starší 5ti let, je možné uznat pouze v počtu maximálně 1 předmět na semestr, a to jak u bakalářského, tak magisterského stupně studia. Žádost student podává prostřednictvím KC v UIS se všemi vloženými podklady pro uznání (potvrzený sylabus předmětu, potvrzený výpis známek) studijnímu oddělení. V případě, že žádost má všechny předepsané náležitosti studijní referentka jí přeposílá opět prostřednictvím KC garantovi předmětu. Ten obratem zasílá své doporučení zpět a referentka zanese výsledek kladného rozhodnutí do UIS. V případě nesouhlasu s uznáním je student informován zprávou v KC. Nesouhlasné rozhodnutí garanta je v tomto případě konečné.  V případě, že student současné požádá o uznání více předmětů z daného semestru, je do UIS zapsán jako uznaný první doporučený předmět, na ostatní žádosti není brán zřetel.   O uznání zápočtu z neuzavřeného předmětu, který student vystudoval v rámci ČZU (opakování ročníku, přeložení předmětu), lze zažádat pouze v případě, není-li starší jednoho roku. Žádost student podává k rukám vyučujícího/garanta předmětu, který o uznání rozhodne. V případě kladného stanoviska zapisuje zápočet do UIS s aktuálním datem. Organizace uznávání těchto zápočtů je plně v kompetenci příslušné katedry.   Zápočet z neuzavřeného předmětu, který student získal mimo ČZU se neuznává.