TF – UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTŮ NEBO ZKOUŠEK PŘEDMĚTŮ KIT V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

Homepage

,

Minulé

,

Zprávy

Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF! Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.

Povinnosti studenta:

Student, který nastoupil do studia na TF z jiné fakulty, univerzity nebo znovu vykonal přijímací zkoušky na TF, může o uznání zápočtu/zkoušky či připsání předmětu v daném akademickém roce požádat do konce 1. týdne zimního semestru, tedy nejpozději do 8. 10. 2023 (platí pro prezenční i kombinovanou formu studia). Později podané žádosti jsou bezpředmětné a katedra se jimi nebude zabývat.

Uznání zkoušky (zápočtu) – dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let.

Student vyplňuje žádost v aplikaci Kontaktní centrum (KC) v UIS.

Student podává žádost o uznání či připsání předmětu na začátku zimního semestru pro celý akademický rok (tj. předmětů pro ZS i LS).
Není možné uznat výsledek z úspěšně ukončeného studia, které vedlo k získání vysokoškolské kvalifikace.

Pravomoc garantů předmětů:
Garant předmětu zapíše své vyjádření (souhlas či nesouhlas) do komentáře žádosti v KC. U uznané zkoušky z jiné VŠ garant v komentáři určí známku dle klasifikačních stupňů ČZU v Praze.

U studenta, který nastoupil do studia na TF z jiné fakulty ČZU nebo znovu vykonal přijímací zkoušky na TF:
▪ může garant předmětu uznat zápočet (předmět zakončený dle studijního plánu pouze zápočtem),
▪ může garant předmětu uznat zkoušku z daného předmětu (při uznání zkoušky je automaticky uznán i zápočet), zároveň určuje klasifikační stupeň uznané zkoušky v komentáři v KC.

U studenta, který opakuje ročník:
▪ splněná zkouška je při opakování ročníku dle Studijního a zkušebního řádu uznávána vždy. Zápočet je vždy uznáván u předmětů zakončených pouze zápočtem.
▪ u nesplněného předmětu zakončeného zkouškou může získaný zápočet z předchozího roku garant předmětu uznat. Zápis takového uznaného zápočtu do UIS provede garant předmětu.
▪ Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.