Life Science 4.0 – projekt v rámci IGA PEF ČZU v Praze

example, category, and, terms

Projekt Life Sciences 4.0 vznikl na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro integraci dat z prostředí Life Sciences.

 

Výzkumné téma

Současný rozvoj civilizace a udržitelný rozvoj jsou stále více založeny na různých „smart“ řešeních vycházejících ze zpracování a využití velkých objemů heterogenních dat, např. Průmysl 4.0. Nově vytvořená platforma reflek­tuje tyto globální trendy, vychází ze zaměření ČZU v Praze a vyplňuje oblast, která není do­posud řešena – Smart Life Sciences (Life Sciences 4.0).

Vývoj technologické platformy pro integraci heterogenních dat (dálkový průzkum země, IoT, GIS atd.) a jejich prezentaci vyplňuje mezeru, která není dosud komplexně řešena – analýza, metodologie a vývoj technologické platformy pro integraci a prezentaci hetero­genní datové základny v prostředí IoT a vel­kých dat.

Mi­liardy senzorů, kamer a dalších zaří­zení nepřetržitě monitorují dění na Zemi a různorodou činnost lidské populace. Žijeme v „období vytváření dat“. Jen v rámci internetu věcí (IoT) je aktuál­ně připojeno přibližně 27 miliard zařízení, která produkují data. Předpoklad nárůstu je okolo 125 miliard do roku 2030. Vedle toho vzniká další velké množství dat v oblasti so­ciálních sítí atd. Nezanedbatelný objem dat generuje řada autonomních projektů na vý­zkum a sledování různých aktivit a ukazate­lů. Jenom na ČZU v Praze aktuálně probíhá několik desítek projektů, kde jsou produ­kována data získaná z dronů, nejrůznějších senzorů a měření.

Problémem v současné době využíva­ných řešení, včetně Life Science aplikací, je jejich slabá provázanost. Co aplikace, to růz­né rozhraní a datová základna. Kvůli tomu nelze snadno a automatizovaně získaná data ze systémů použít pro pokročilé da­tové analýzy. Typickým příkladem jsou rozmanité nekompatibilní aplikace a rozhraní různých výrobců měřicích a senzorických zařízení.

Nadměrné množství velkých dat vyústilo do výzkumu a následného vývoje technologické platformy, jejímž cílem je pro účinné využití těchto dat a hledání případných synergických efektů nutné řešit nové přístupy, které umožní jejich efektivní ukládání, zpracování a prezentaci, ideálně v reálném čase, především pro potřeby rozhodování a řízení procesů, ale i pro dal­ší výzkum – tuto oblast „Big Data“ dnes stále brzdí především standardi­zace.

Klíčovými východisky umožňujícími tato navržená řešení je množství dat z živoucí labora­toře areálu univerzity „smart campus“ a nové, moderně vybavené laboratoře na zpracování velkých dat vybudované na Provozně ekono­mické fakultě.

Postup řešení projektu

V rámci řešení projektu již proběhl hac­katon v prototypování aplikací se zaměře­ním na problematiku zlepšení kvality života v kampusu ČZU s důrazem na problematiku IoT. Aktuálně projekt integruje data získaná z projektů řešených katedrou jako např. Zvěř online, UTIPA – Uživatelsko-technologický index precizního zemědělství a dalších. Po­drobnosti k projektům jsou k dispozici na stránkách ka­tedry.

Vyvíjená platforma je otevřena pro inte­graci dat z různých projektů a oblastí Life Sci­ences. To umožní kvalitnější výsledné analýzy, prezentaci i propagaci řešení. Informací o za­pojení je možné získat na webových stránkách projektu: http://ls40.pef.czu.cz/.