GRANULAR VYTVOŘÍ RURÁLNÍ KOMPAS S NOVÝMI DATY A NÁSTROJI K CHARAKTERIZACI ROZMANITOSTI VENKOVA

GRANULAR

,

Projekty

,

Zprávy

GRANULAR vytvoří rurální kompas s novými daty a nástroji k charakterizaci rozmanitosti venkova a pro lepší orientaci hlavních aktérů při navrhování opatření na míru pro venkov Rurální oblasti pokrývají 80 % rozlohy Evropské unie a představují 30 % jejích občanů. V současné době venkov čelí několika výzvám a příležitostem v souvislosti s digitalizací a ekologizací s ohledem na globální změny životního prostředí. Tyto potřeby, výzvy a příležitosti mohou být velmi rozdílné napříč Evropou vzhledem k různorodosti geografických, hospodářských, společenských, environmentálních a kulturních podmínek v rurálních oblastech, které se v Evropě vyskytují a které se navíc neustále mění.

  Tři hlavní problémy, se kterými se vědci a tvůrci opatření potýkají, aby pochopili rozmanitost oblastí, jsou nedostatek shody v pojetí a definici „venkova“, nedostatek relevantních údajů na dostatečně podrobné úrovni a nedostatek praktických nástrojů, které by pomohly sladit územní analýzu s místní politikou. Evropský projekt GRANULAR – což je zkratka pro „Giving Rural Actors Novel Data and Re-Usable Tools to Lead Public Action in Rural Areas“ (poskytování nových dat a opakovaně použitelných nástrojů aktérům na venkově k vedení veřejného dění ve venkovských oblastech) – přispěje k překlenutí této mezery.    Ve dnech 12. a 13. října 2022 se konalo zahajovací setkání evropského projektu GRANULAR, který je financovaný z programu Horizont Evropa a fondů Spojeného království pro výzkum a inovace. GRANULAR je čtyřletý projekt a jeho cílem je získat nové poznatky k charakterizaci rozmanitosti venkova. Za tímto účelem bude GRANULAR vytvářet nové datové sady a metody, které umožní lépe porozumět charakteristice, dynamice a hnací síle v oblastech na venkově. Kromě toho bude vytvořen rurální kompas pro subjekty na venkově, který jim pomůže lépe pochopit specifika a rozmanitost jejich území s cílem identifikovat hlavní výzvy a navrhnout místní opatření na míru k jejich řešení.   Sedm pilotních oblastí (tzv. Living Labs) a devět replikačních oblastí Klíčovým přístupem v projektu GRANULAR je spoluvytváření a zapojení více aktérů. GRANULAR má sedm pilotních oblastí v různých regionech Evropy (Francie, Nizozemsko, Itálie, Polsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). V pilotních oblastech se setkají aktéři z oblasti vědy, politiky a občanské společnosti, aby společně navrhli, otestovali a ověřili práci v projektu GRANULAR. Kromě toho devět replikačních oblastí posoudí, jak replikovat nástroje a metody projektu v dalších zemích, konkrétně v Albánii, Finsku, Řecku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Moldavsku, Rumunsku a Srbsku.   Multidisciplinární přístup Projekt GRANULAR koordinuje Středomořský agronomický institut v Montpellier (Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier – CIHEAM) spolu s dalšími 23 organizacemi z celé Evropy. Partnerství zahrnuje 16 univerzit a výzkumných ústavů, čtyři místní a územní rozvojové agentury, jedno sdružení, jednu soukromou společnost, jednu organizaci pro výzkum a vývoj a dvě evropské rurální sítě. V konsorciu jsou zastoupeny různé odborné znalosti a dovednosti např. v oblasti sociálních věd, rozvoji venkova, environmentálních věd, ekonomie, politologie, společnosti, udržitelnosti a územního plánování, statistické analýzy, modelování, dálkového průzkumu Země, umělé inteligence a velkých dat. Díky tomuto participativnímu a multidisciplinárnímu přístupu bude GRANULAR schopen jít nad rámec tradičních vyobrazení venkovských oblastí a poskytovat inovativní data, nástroje a zjištění a tím přispět k vedení místních aktivit a místních řešení.   Partneři projektu GRANULAR navíc využívají odborné znalosti a výsledky jiných projektů zaměřených na rozvoj venkova, které obdržely financování z evropských fondů, jako jsou např. DESIRA, POLIRURAL, ROBUST, SIMRA a SHERPA.   Česká zemědělská univerzita v Praze, PEF, KIT bude v projektu úzce spolupracovat spolu s dalšími partnery hned v několika oblastech včetně vývoje nástrojů a ukazatelů pro charakterizaci rozmanitosti venkova, navrhování a implementování nových metod, web scraping a nowcasting a práce s novými otevřenými zdroji dat pro venkov a daty z pozorování Země.   Pro vice informací se můžete přihlásit k odběru projektového newsletteru nebo sledovat novinky na Facebooku, Linkedin Twitteru.