Uznávání zápočtů nebo zkoušek, dodatečný zápis na předmět nebo změna volby předmětu KIT v akademickém roce 2021/2022 – LS

Zprávy

Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF!

Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze.   Povinnosti studenta: Student, který nastoupil do studia na PEF z jiné fakulty, univerzity nebo znovu vykonal přijímací zkoušky na PEF, musí o uznání zápočtu/zkoušky a dodatečném zápisu na předmět/změnu volby předmětu KIT v daném akademickém roce požádat nejpozději do 18. 02. 2022 (platí pro prezenční i kombinovanou formu studia) na předepsaném formuláři „Žádost“. Později podané žádosti jsou bezpředmětné a katedra se jimi nebude zabývat. Uznání zkoušky (zápočtu– dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let. Podání žádosti o uznání zápočtu/zkoušky Elektronicky – v současné době není na Katedře informačních technologií PEF podporován jiný postup
 • zaslat scan kompletně vyplněné a podepsané písemné žádosti na standardním formuláři, kde jsou uvedeny pouze předměty katedry, e-mailem na sekretariát KIT (sucha@pef.czu.cz);
 • v případě, že jde o zkoušku mimo KIT (katedru), je třeba současně dále zaslat:
  • doklad o zkoušce (scan indexu, ověřený výpis studijního IS apod.);
  • sylabus příslušného předmětu, aby bylo možné posoudit shodu (je možné zaslat link na příslušné stránky v IS);
 • sekretariát zařídí zpracování žádosti u příslušného garanta a v případě kladného posouzení podepsání a odevzdání na Studijní oddělení;
 • studentovi je zaslána e-mailem informace o výsledku řešení žádosti (standardně do 3 pracovních dnů);
 • uvedený postup lze využít do 18. 02. 2022 pro PEF (dle očekávaného harmonogramu pro LS 20211/2022, viz Nejdůležitější termíny – pedagogická činnost LS 2021/2022).
  Dodatečný zápis na předmět / změna předmětu (volitelné předměty)
 • stejný postup jako v případě Žádosti o uznání zkoušky/zápočtu, (elektronický scan žádosti, kde jsou pouze předměty katedry)
 Formuláře a žádosti PEF ČZU v Praze ke stažení zde, resp. https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7024-studijni-dokumenty/r-8469-formulare-a-zadosti Poznámky:
 • žádost s uvedením více kateder PEF bude zpracována a následně odeslána další katedře (vyřešení bude trvat déle);
 • žádost podaná na Studijní oddělení je alternativou, kterou Katedra informačních technologií zpracuje na základě předání Studijním oddělením také.