Výběrové řízení do oddělení precizního zemědělství MZe ČR

Akce

,

Zprávy

Určeno pro absolventy – oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení precizního zemědělství v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství.

 

Bližší informace pro nabízené služební místo ministerského rady naleznete níže nebo přímo na webových stránkách MZe ČR <<ZDE>>.

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení precizního zemědělství v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství v oboru služby: č. 53. technická ochrana životního prostředí a č. 44. vodní hospodářství.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě 1. 10. 2022

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Vyhodnocování přínosů technologií precizního zemědělství s ohledem na životní prostředí.
  • Odborné konzultace problematiky precizního zemědělství v rámci pracovního kolektivu.
  • Metodické usměrňování využití technologií precizního zemědělství k ochraně životního prostředí. 
  • Spolupráce s vědeckými, odbornými a veřejnými institucemi na rozvoji precizního zemědělství v České republice.
  • Tvorba odborných stanovisek a připomínek k legislativním dokumentům s přesahem do oblastí precizního zemědělství.
  • Spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje precizního zemědělství v České republice.
  • Tvorba koncepce financování vodního hospodářství a precizního zemědělství.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26. 8. 2022, tj. v této lhůtě: