TF – Uznávání zápočtů nebo zkoušek předmětů KIT v akademickém roce 2022/2023

Zprávy

Týká se výhradně předmětů Katedry informačních technologií PEF!

  Uznání zkoušky či zápočtu musí být v souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy ČZU v Praze. Povinnosti studenta: Student, který nastoupil do studia na TF z jiné fakulty, univerzity nebo znovu vykonal přijímací zkoušky na TF, musí o uznání zápočtu/zkoušky v daném akademickém roce požádat první dva týdny v semestru, tedy nejpozději do 7. 10. 2022 (platí pro prezenční i kombinovanou formu studia) na předepsaném formuláři „Žádost“. Později podané žádosti jsou bezpředmětné a katedra se jimi nebude zabývat. Uznání zkoušky (zápočtu– dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let. Podání žádosti o uznání zápočtu/zkoušky Elektronicky – v současné době není na Katedře informačních technologií PEF podporován jiný postup
  • zaslat scan kompletně vyplněné a podepsané písemné žádosti na standardním formuláři, kde jsou uvedeny pouze předměty katedry, e-mailem na sekretariát KIT (sucha@pef.czu.cz);
  • v případě, že jde o zkoušku mimo KIT (katedru), je třeba současně dále zaslat:
    • doklad o zkoušce (scan indexu, ověřený výpis studijního IS apod.);
    • sylabus příslušného předmětu, aby bylo možné posoudit shodu (je možné zaslat link na příslušné stránky v IS);
  • sekretariát zařídí zpracování žádosti u příslušného garanta a v případě kladného posouzení podepsání a odevzdání na Studijní oddělení;
  • studentovi je zaslána e-mailem informace o výsledku řešení žádosti (standardně do 3 pracovních dnů);
  • uvedený postup lze využít první dva týdny v semestru, tedy do 7. 10. 2022 pro TF (viz Nejdůležitější termíny – pedagogická činnost LS 2022/2023).
Student podává žádost o připsání předmětu či uznání předmětu na začátku zimního semestru pro celý akademický rok (tj. uznání předmětů pro ZS i LS)!  Formuláře a žádosti TF ČZU v Praze ke stažení zde, resp. https://www.tf.czu.cz/cs/r-6969-studium/r-6984-dokumenty-a-formulare/r-11738-formulare-a-zadosti Poznámky:
  • žádost podaná na Studijní oddělení je alternativou, kterou Katedra informačních technologií zpracuje na základě předání Studijním oddělením také.