Cyklus přednášek odborníků z praxe z oblasti ICT (ZS 2018/2019)

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

Katedra informačních technologií opět pořádá v ZS 2018/2019 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z celkem deseti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Další cyklus přednášek probíhá v LS (období únor až květen).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Podrobnosti viz pravidla pro zápočty příslušného předmětu.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek poběží od 22. října 2018 vždy v pondělí od 15:45 do prosince 2018, kapacita je omezena velikostí disponibilní posluchárny, kterou je v ZS posluchárna E IV (65 míst).

 

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 4. října 2018 viz níže:

 

Případné změny ohledně změny místnosti obdrží registrovaní účastníci emailem.

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
22. 10. 2018 Kybernetická bezpečnost Ondřej Smíšek Asisst spol. s r.o. E IV  
Určité bezpečnostní minimum by měl ovládat každý člověk používající moderní technologie. Nebezpečí vyplývající z používání chytrých zařízení, bezdrátových sítí či internetu věcí jsou bohužel nedílnou součástí jinak nesmírně užitečného technologického pokroku. Tato přednáška chce ozřejmit základní principy a možnosti kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele tak, aby jejich pobyt v kyberprostoru byl jistější, bezpečnější a zároveň je co nejméně omezoval.
29. 10. 2018 Jak na optimalizaci snippetů Martin Velička,
Richard Klačko
Sun Marketing, s.r.o. E IV ZÁZNAM
Přednáška bude zaměřena na to, jak vytěžit co nejvíce z již dobrých pozic ve vyhledávači. Prakticky bude ukázáno, jak identifikovat stránky s největším potenciálem a ukážeme si základní metody zvýšení proklikovosti. Pro lepší představu lze nahlédnout na: http://www.sunitka.cz/c/1121-case-study-optimalizace-snippetu-ctr/.
5. 11. 2018 Informační systém MUNIS jako příklad informačního systému pro města a obce Tomáš Lechner Triada spol. s r.o. E IV ZÁZNAM
Přednáška se bude zabývat zejména úrovní municipalit, tedy obecních, městských a krajských úřadů. Právě zde je významným dodavatelem vnitřního informačních systému těchto organizací společnost Triada. Jejím hlavním produktem je IS Munis, což je modulární systém, který pokrývá většinu provozních i agendových potřeb těchto orgánů veřejné moci. V přednášce bude nejen představen tento informační systém a jeho funkce, koncepce a užití, ale také budou zmíněny vazby na centrální nástroje e-Governmentu, jako jsou základní registry, datové schránky či CzechPOINT. 
12. 11. 2018 Internet věcí s technologií IQRF Ivona Spurná IQRF Alliance, s.r.o. E IV ZÁZNAM
Přednáška bude zaměřena na technologie IQRF, což je bezdrátová technologie pro přenos dat v mesh sítích s extrémně nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí. Přenos je obousměrný a dostatečně rychlý jak pro sběr dat, tak pro řízení elektronických zařízení. Přenos v síti je chráněn bezpečnostními standardy na několika úrovních. Za poslední dva roky zaznamenala technologie další významný pokrok v oblasti interoperability zařízení. Nově vznikající zařízení, která jsou certifikována na interoperabilitu, jsou v síti rozpoznávána automaticky a řízení se děje dle standardizovaných příkazů, definovaných v IQRF Repository. Přenáška zahrnuje ukázku funkční sítě IQRF napojené na IQRF Gateway, včetně vizualizace hodnot.
19. 11. 2018 Audit informačních systémů / IT audit v korporátním prostředí Václav Zycháček, Markéta Hruboňová Česká pojišťovna, a.s. Generali Group E IV ZÁZNAM
Přednáška se bude zabývat na českém trhu teprve začínajícím oborem / uplatněním absolventů v oblasti auditu informačních systémů. Interaktivní formou Vás seznámíme s touto profesí a zboříme mýty o nudných auditorech bez kousku humoru a nadhledu. Na konkrétních příkladech Vám ukážeme, k čemu všemu se IT auditor dokáže dostat a jak využít své technické znalosti k hodnocení rizikových oblastí ve společnosti. Plus, jaké jsou nezbytné osobnostní předpoklady pro publikování výsledků před top managementem dané společnosti.
26. 11. 2018 Software Development Life Cycle  Jakub Valenta Accenture Services, s.r.o. E II
ZÁZNAM
Currently the traditional software delivery approach based on waterfall while being still widely used is begin complement and often replaced by competing approaches. To provide better understanding of the current state we will shre In the lesson overview of traditional delivery lifecycle and further we will focus on the changes that are occurring with the rise of new approaches like Design thinking, Agile development and DevOps and how those methods complement and compete each other in the software delivery.During the lesson also real life experiences will be shared covering all: the good, the bad and the ugly examples.
3. 12. 2018 Personální informační systémy v užití korporací Martin Matuna
UPS SCS Czech Republic s.r.o.
E IV  ZÁZNAM
V době globalizace dochází k zefektivnění procesů a mnoha úsporným opatřením, které vedou k zavádění nových personálních systémů, které sledují nejen mzdovou agendu, ale například i osobní rozvoj a v některém případě se zaměřují na online podporu zaměstnance prostřednictvím shared service center. V rámci přednášky budou představeny výhody a nevýhody takových řešení, dále bude poukázáno na ochranu osobních údajů a omezení týkající se zpracování a uchování dat. V neposlední řadě bude poukázáno na citlivé oblasti v případě implementace Personálních informačních systémů na cloudovém řešení a nastavení přístupů a matic dat v systémech zpracovávaných. Ve zbytku přednášky budou obecně představeny trendy a možné předpovědi vývoje systémů a HR procesů.
10. 12. 2018 Come and see Azure Cloud in action Tomáš Kubica Microsoft s.r.o.
E II ZÁZNAM
What is Microsoft Azure and why I love it? Let’s see it for real with session full of demos. Start 100 application instances in less than 1 minute with Linux containers in Azure Kubernetes Service. See how Azure can recognize faces and people emotions in real time. Train Azure to search for your favorite stuffed toy in pictures. Securely connect and manage your Raspberry Pi and deploy your logic and data analytics from cloud with Azure IoT Hub.  Have some data you need to replicate across Earth? See how you can do this with Azure Cosmos DB with few clicks on world map. Create your free student account and get started now.
17. 12 .2018 Případová studie – proces změnového řízení aplikace z pohledu IT auditora Václav Zycháček, Markéta Hruboňová Česká pojišťovna, a.s. Generali Group E IV  ZÁZNAM
Přednáška, resp. případová studie Vás provede konkrétním případem auditu vývoje aplikace v korporátním prostředí. Součástí případové studie bude zmapování procesu vývoje aplikací, určení kritických míst a následné ošetření kontrolními mechanismy (včetně testování jejich efektivity fungování). Účelem přednášky je seznámit auditorium s konkrétními aktivitami IT auditora a možné uplatnění absolventů v tomto oboru.

 Kontakt: Ing. Eva Kánská (kanska@pef.czu.cz)