Polirural - projekt v rámci Horizon 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze uspěla v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a stala se koordinátorem projektu PoliRural s rozpočtem téměř 6 mil. euro. Projekt realizuje 37 institucí ze 16 evropských zemí a Izraele. Tímto rozsahem se v současné době jedná o nejrozsáhlejší projekt koordinovaný českým subjektem. Nositelem a manažerem projektu je Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Projekt byl oficiálně zahájen 1. června 2019 a doba řešení je 36 měsíců.

ČZU se stala koordinátorem největšího projektu H2020 v ČR

 

Cílem projektu PoliRural je podpořit atraktivitu života ve venkovských regionech napříč Evropou. Pomocí kombinace moderních technologií a akčního výzkumu, do kterého budou zapojeny lokální subjekty, farmáři, samospráva a výzkumníci, bude zhodnocen současný stav života a posouzena účinnost politik rozvoje venkova ve 12 vybraných regionech v Evropě a v Izraeli.

 

 

Generační obnova na venkově

Téma projektu PoliRural reaguje na jednu ze společenských výzev v programu Horizont 2020 - Obnova generací, pracovních míst a farem na venkově. Generační obnova je současně vysoko na seznamu prioritních témat agendy Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) Evropské komise a zároveň je jedním z devíti cílů nové Společné zemědělské politiky. Komise v současnosti potřebuje vědět více o tom, co motivuje nebo naopak odrazuje různé skupiny obyvatel od života na venkově a do jaké míry se tyto faktory liší v jednotlivých venkovských regionech EU, jak uvedla zástupkyně DG AGRI Alexia Rouby na zahajovacím mítinku PoliRural v Praze.

V současnosti je velmi viditelný trend vylidňování venkovských oblastí v Evropské unii, kde dle údajů Eurostat v roce 2017 žilo pouze 28 % populace. Eurostat za venkovskou oblast považuje území s méně než 5000 obyvateli a zároveň méně než 300 obyvateli na km2. Rozdíly v osídlení venkovských oblastí mezi členskými státy jsou velmi markantní, například v Irsku a Slovinsku žije 60 % populace na venkově, zatímco na Maltě nebo v Nizozemsku, dle výše uvedené metodiky, je venkovská populace zanedbatelná.

Úbytek obyvatelstva na venkově jde navíc ruku v ruce s negativním vývojem HDP na obyvatele v mnoha těchto oblastech napříč Evropou. Důležitým faktorem je také zásadní rozdíl ve struktuře pracovních pozic v převážně venkovských regionech – primární sektor byl na venkově v nových členských státech zdrojem zaměstnání pro 25 % obyvatel, zatímco ve státech evropské patnáctky pracovalo v témže sektoru pouze 8 % venkovské populace (DG-AGRI, 2013).

Jsou to právě mladí lidé do 35 let, ve kterých Evropská komise vidí hlavní cílovou skupinu a na kterou se také zaměřuje PoliRural. Zástupkyně DG AGRI ve svém vystoupení zdůraznila, že Evropská komise očekává, že kromě získání nových poznatků projekt pomůže promítnout výsledky do konkrétních opatření, která zvýší atraktivitu života v regionech. V praxi se nyní často stává, že tvůrci politik pracují s izolovanými nebo neúplnými informacemi, navržená opatření jsou navrhována od stolu a nepostihují aktuální potřeby lidí.

PoliRural připravil účinný způsob, jak otestovat dopad opatření na život v regionech. Několik projektových partnerů je přímo součástí samospráv měst, krajů nebo členem asociací, které znají každodenní potřeby a starosti místních lidí, nebo dlouhodobě pracují s farmáři a tvůrci regionálních politik na národní a mezinárodní úrovni. Geografická rozmanitost konsorcia také umožní důkladně prozkoumat šíři a variabilitu dopadů společných jevů jako je klimatická změna. To bude provedeno v podobě pilotních šetření, návrhu a implementace opatření v celkem 12 regionech Evropy a v Izraeli. V České republice budou do pilotní části zapojeny subjekty ze Středočeského kraje. 

 

 

Inovativní výzkum a software

Velmi ambiciózní cíl projektu a široký záběr výzkumu, který bude potřeba během tří let realizovat, si žádají inovativní postupy. Studie budoucího vývoje (tzv. foresight) tradičně používají buď kvalitativní, nebo kvantitativní přístupy, málokdy ovšem kombinují oba přístupy najednou. Díky dlouhodobým zkušenostem a kontaktům některých partnerů se podařilo vytvořit konsorcium, které je vyvážené nejen geograficky, ale i znalostně – zastoupeni jsou partneři z oblasti informatiky, systémové dynamiky a společenských věd.

Jedním z důležitých výstupů projektu bude software pro analýzu nestrukturovaných textů v angličtině a několika dalších jazycích. Software bude analyzovat velkou šíři veřejně dostupných zdrojů od oficiálních dokumentů týkajících se cílových regionů, přes aktuální světové zpravodajství až po příspěvky na sociální síti Twitter reagující na aktuální události v daných oblastech. Výsledky analýzy budou průběžně aktualizovány a doplní tradiční zdroje dat pro tvorbu scénářů budoucího vývoje života v regionech. Přístup založený na tzv. velkých datech bude také velmi důležitý pro přípravu a modelování scénářů budoucího vývoje v jednotlivých regionech do roku 2040. Vytvořená báze znalostí a modelů vývoje bude následně uplatněna v pilotních regionálních projektech a stane se cenným zdrojem informací pro zástupce místních komunit a samospráv.

 

 

ČZU v roli koordinátora

Česká zemědělská univerzita je poprvé ve své historii koordinátorem projektu v rámci programu Horizont 2020. Projekt vede tým složený z členů Katedry informačních technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Koordinátorem projektu je Ing. Pavel Šimek, Ph.D., technickým manažerem Ing. Miloš Ulman, Ph.D., manažerem pro komunikaci a diseminaci Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., etickou manažerkou Věra Motyčková, M.A. a výzkumníky Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. a Ing. Michal Stočes, Ph.D.

Příprava projektu, budování konsorcia a podání projektové přihlášky do dvoukolové soutěže zabralo více než jeden rok. Příprava a uzavření grantové a konsorciální smlouvy trvalo čtyři měsíce. Projekt byl zahájen úvodním mítinkem partnerů konsorcia PoliRural v prostorách Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze ve dnech 19. - 21. června 2019. Pan rektor prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. přijal pozvání a přivítal na úvod všechny účastníky. Za vedení Provozně ekonomické fakulty vystoupil proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Houška, Ph.D. Oba zástupci vedení vyjádřili podporu fakulty a univerzity v získávání a realizaci evropských výzkumných projektů a popřáli výzkumníkům hodně úspěchů.

Aktuality z dění v projektu PoliRural a výstupy jsou k dispozici na stránkách www.polirural.eu a na síti Facebook a Twitter. Členové realizačního týmu uvítají podněty ke spolupráci a rádi se podělí o svoje poznatky.

 

Newsletter č. 1

Newsletter č. 2

Newsletter č. 3

Autor: Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz