Nepovinné volitelné předměty

Katedra nabízí studentům několik předmětů, které jsou nad rámec studijního plánu, tzv. navíc.

Způsob zápisu

Zvolené předměty budou zapsány v indexu, objeví se v oficiálním dokumentu o absolvovaných předmětech studenta Diploma Supplement. Předmět zapsaný v indexu má student samozřejmě povinnost splnit.

Lze si zapsat i předmět z jiných oborů, než kterému je primárně určen - viz brožura Studijní plány: "Vyjma prvního semestru 1. ročníku student volí další předměty z doporučených volitelných předmětů pro obor, případně z nabídky pro ostatní obory. Nad rámec tohoto závazného studijního plánu si student může volit další předměty z nabídky PEF, ostatních fakult a kateder ČZU. Takto zvolené předměty se stávají součástí studijního plánu studenta."

Studenti se hlásí prostředníctvím webového formuláře.

Sociální média (ETE68E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE, PaA | Semestr: letní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Předmět je určen především studentům ekonomicko-manažerských oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika). Reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a zaměřuje se na dynamickou oblast sociálních médií a sociálních sítí v širším kontextu. Podobný předmět v současné době není na ČZU v Praze vyučován, přitom kompetence získané absolvováním tohoto předmětu lze uplatnit na mnoha pracovních pozicích. Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů a připravit je k efektivnímu využívání sociálních médií v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na řízení a marketing. Předmět vytváří předpoklady pro účelné využívání sociálních médií a s nimi spojených technologií v návazných odborných předmětech se zaměřením na podnikovou praxi. Napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Případné otázky směřujte na Ing. Václava Lohra, Ph.D. (lohr@pef.czu.cz)

MS Excel – pokročilé techniky (ETE67E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE, PaA | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Základem manažerského řízení je efektivní zpracování dat, ta lze zpracovávat pomocí mnoha technik a nástrojů. Nejčastěji využívaným nástrojem v soukromém i státním sektoru je Microsoft Excel, který nabízí pro vyšší techniky svůj programovací nástroj – makra. Absolvent předmětu získá přehled o možnostech programování v MS Office a je schopen jej použít pro komplexní zpracování dat a zvýšení produktivity zpracování dat. Vzhledem k požadavkům firem na tyto znalosti tak konkurenceschopnost absolventa na trhu práce výrazně vzrůstá. Podobný předmět v současné době není na ČZU v Praze vyučován, přitom kompetence získané absolvováním tohoto předmětu lze uplatnit na mnoha pracovních pozicích. Volitelný předmět navazuje na předměty v prvním ročníku z oblasti ICT (Informační a komunikační technologie, Internetové technologie) a rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů pro pokročilé zpracování dat v prostředí nejrozšířenějšího SW balíku MS Office, především v MS Excel pomocí jeho programovacího nástroje – maker.

Absolventi předmětu získají certifikát.

Případné otázky směřujte na Ing. Alexandra Vasilenka, Ph.D. (vasilenko@pef.czu.cz) nebo Mgr. Ing. Vladimíra Očenáška, Ph.D. (ocenasek@pef.czu.cz)

Vývoj aplikací pro mobilní zařízení ETE66E (Android)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: Informatika | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Předmět se zabývá programováním aplikací pro operační systém Android od úplných začátků. Vyučuje se vývojové prostředí Android Studio a programovací jazyk JAVA. Dále je výuka podpořena přednáškami odborníků z praxe a exkurzemi do firem.
Doporučujeme alespoň základní znalosti programování, nejlépe objektového.

Absolventi předmětu získají certifikát.

Případné otázky směřujte na Ing. Michala Stočese (stoces@pef.czu.cz) nebo Ing. Jana Masnera (masner@pef.czu.cz)

Počítačová grafika (ETE65E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: všechny | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Absolventi získají teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s grafickými formáty, úpravou fotografií a tvorbou moderního grafického designu webových stránek. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru počítačové grafiky a designu. Rozumějí principům tvorby grafiky, ovládají dobře grafické editory Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v tomto oboru vědění. Získané znalosti mohou využít pro získání příslušného certifikátu ECDL.
Případné otázky směřujte na Ing. Michala Hrušku, Ph.D. (jabko@tf.czu.cz) nebo Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz